• Home
  • Nadzór nad licytacją

Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Nadzór nad licytacją

Komornik posiada uprawnienie do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami z przybiciem najwyższej lub najniższej oferty.

Licytacja publiczna (aspekt podmiotowy) – licytacja zaadresowana do nieograniczonej grupy uczestników i w której może brać udział każda osoba pełnoletnia po spełnieniu podanych warunków.
Licytacja publiczna (aspekt przedmiotowy) – sprzedaż rzeczy, bądź prawa w trybie aukcji publicznej lub przetargu publicznego.

Kto może złożyć wniosek o sprawowanie nadzoru nad licytacją?

Brak ograniczenia podmiotowego. Organizatorem licytacji składającym wniosek do komornika może być np. dom aukcyjny, który organizuje aukcję dzieł sztuki.

Nadzór na licytacją:

Kontrola przebiegu licytacji (zgodność z prawem).
Kontrola prawidłowości ogłoszenia o organizowaniu publicznej aukcji bądź przetargu (wskazanie czasu, miejsca oraz warunków licytacji).
Kontrola uiszczenia wadium przez przystępującego do licytacji.
Udzielenie przybicia najkorzystniejszej ofercie.

Skontaktuj się ze mną