Blog

15 kwietnia 2024 Comments Off

Dla sprawnego oraz skutecznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego niezbędne jest pozyskanie przez komornika sądowego informacji, które umożliwią jego realizację.

4 marca 2024 Comments Off

Przed dokonaniem zajęcia ruchomości komornik powinien w pierwszej kolejności ustalić "władztwo" danej ruchomości. Komornik dokonując zajęcia egzekucyjnego ruchomości

28 września 2023 Comments Off

Jednym ze środków przymusowego egzekwowania spełnienia świadczenia przez dłużnika jest egzekucja z ruchomości. Została unormowana w przepisach dotyczących

1 czerwca 2023 Comments Off

W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają prawidłowy przebieg tego postępowania. Jeśli przeszkoda jest trwała bądź

2 kwietnia 2023 Comments Off

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek stron zgodnie z art. 825 kpc. Zgodnie z powyższym przepisem organ

27 lutego 2023 Comments Off

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych, komornik może sporządzić protokół stanu faktycznego

17 stycznia 2023 Comments Off

Z uwagi na szczególnie ważny społecznie charakter świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca wprowadził kilka udogodnień w egzekucji tychże świadczeń. Dotyczą

17 października 2022 Comments Off

Celem spisu inwentarza jest ustalenie składu oraz wartości całego spadku - zarówno stanu czynnego spadku (aktywów) jak również

14 września 2022 Comments Off

Zgodnie z art. 776 zd. 2 kpc tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że

3 sierpnia 2022 Comments Off

Postępowanie zabezpieczające jest samodzielnym rodzajem postępowania cywilnego – nie jest więc częścią postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 730

  • 1
  • 2