• Home
  • Protokół stanu faktycznego

Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. Uprawnienie do sporządzenia takiego dokumentu przez komornika sądowego wynika z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych. Przedmiotem protokołu nie mogą być spostrzeżenia poczynione na podstawie dostępnych komornikowi rejestrów i innych publicznych źródeł informacji, jak też hipotezy dotyczące określonych zjawisk, relacji oraz związków przyczynowo-skutkowych. W toku osobistych oględzin komornikowi nie wolno stosować środków przymusu ani przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach. Przy sporządzaniu protokołu stanu faktycznego komornik odpowiednio stosuje przepis art. 809 kodeksu postępowania cywilnego (ogólny przepis dotyczący sporządzania protokołów z czynności przez komornika sądowego).

Protokół powinien zawierać:

Oznaczenie miejsca oraz czasu czynności, imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności.
Opis stanu faktycznego będący zapisem naocznych spostrzeżeń komornika.
Oświadczenia obecnych osób w dosłownym ich brzmieniu oraz adresy tych osób.
Wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy obecnych biorących udział w czynnościach lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
Podpis komornika.

Wraz z wnioskiem o dokonanie czynności należy należy uiścić opłatę na rachunek bankowy komornika.
Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych i wynika ona z art. 42 ustawy o kosztach komorniczych.

Skontaktuj się ze mną