• Home
  • Zabezpieczenie roszczeń

Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.
Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w nim oraz we wniosku o zabezpieczenie wskazany. Wniosek o zabezpieczenie składa uprawniony w trakcie trwania sporu sądowego. Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak i postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia może niezwłocznie złożyć wniosek do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.). Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Koszt: Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Skontaktuj się ze mną