Czym jest tytuł wykonawczy i klauzula wykonalności? - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Czym jest tytuł wykonawczy i klauzula wykonalności?

14 września 2022 Piotr Comments Off

Zgodnie z art. 776 zd. 2 kpc tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podstawową funkcją tytułu wykonawczego jest fakt, iż stanowi on podstawę egzekucji. Tytuł wykonawczy określany jest jako centralna oś postępowania egzekucyjnego[1].

            Przyjmuje się, iż tytuł wykonawczy stanowi odrębny a także sformalizowany dokument urzędowy o oznaczonej treści, stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie i zakres obowiązku prawnego dłużnika[2]. W doktrynie określa się również tytuł wykonawczy jako urzędowy dokument potwierdzający w sposób autorytatywny, że dłużnik jest obowiązany podporządkować się normie prawa materialnego w zakresie oznaczonym w tym dokumencie[3].

            Zawarta w art. 776 kpc definicja tytułu wykonawczego zaznacza jego części składowe tj. tytuł egzekucyjny oraz klauzula wykonalności. Dzięki takiemu ujęciu wyeliminowane zostało ryzyko utożsamiania tytułu wykonawczego z tytułem egzekucyjnym. Klauzula wykonalności jest koniecznym składnikiem zwykłego tytułu wykonawczego. Stanowi akt sądowy wyrażający stwierdzenie sądu, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji sądowej oraz w razie potrzeby określa zakres tej egzekucji[4]. Klauzula wykonalności zawiera również informacje mające znaczenie dla postępowania egzekucyjnego np. numery PESEL albo inne numery identyfikacyjne stron. Unormowania odnośnie klauzuli wykonalności zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 06/08/2014 r.  w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

            Zgodnie z art. 803 kpc tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenia i ze wszystkich składników majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego. Tytuł wykonawczy powinien być dołączony do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (art. 797 § 1 zd. 2 i § 3  kpc). Egzekucja prowadzona bez tytułu wykonawczego jest niedopuszczalna.


[1]Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, t. 1 1994, s. 145.

[2]Klich, w: Gołaczyński, Postępowanie, 2019 s. 112.

[3]Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające, s. 134; Misztal- Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, s. 232.

[4]A. Marciniak, Podstawa egzekucji sądowej, s. 113 i 125.