Kiedy może nastąpić umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek stron? - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

  • Home
  • Baza wiedzy Kiedy może nastąpić umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek stron?

Kiedy może nastąpić umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek stron?

2 kwietnia 2023 Piotr Comments Off

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek stron zgodnie z art. 825 kpc. Zgodnie z powyższym przepisem organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne w całości bądź w części na wniosek:

1) jeżeli zażąda tego wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeśli zażąda tego dłużnik, gdy przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany;

3) gdy wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.
Artykuł 825 pkt 1¹ kpc zawiera szczególne uprawnienie komornika do uwzględnienia przedawnienia roszczenia stwierdzonego już na etapie postępowania egzekucyjnego. Ustawa nowelizująca KPC z 04/11/2019 r. przewiduje uwzględnienie przedawnienia z urzędu na etapie składania wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (art. 782¹§ 1 pkt 2 kpc), uwzględnienie przedawnienia przez organ egzekucyjny jako podstawę odmowy wszczęcia egzekucji (art. 797§ 1¹ kpc) oraz 804§ 2 kpc.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika może nastąpić jeśli tytuł wykonawczy został pozbawiony w całości lub w części wykonalności na podstawie:

1) wyroku pozbawiającego wykonalności w postaci wyroku stwierdzającego nieistnienie obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym, w wypadku gdy wytoczenie powództwa opozycyjnego nie jest możliwe;

2) wyroku sądu wyższej instancji, które zmienia wyrok sądu pierwszej instancji lub uchyla ten wyrok, który zasądzał na rzecz wierzyciela świadczenie, gdy wskutek uchylenia wyroku lub jego zmiany obowiązek świadczenia już nie istnieje (art. 386 kpc);

3) wyroku zmieniającego lub uchylającego wyrok sądu w wyniku skargi o wznowienie postępowania wg art. 399 kpc, gdy przedmiotem skargi był wyrok zasądzający świadczenie;

4) postanowienia uchylającego prawomocne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (art. 742§ 1 kpc)

5) w przypadku upadku zabezpieczenia w razie niewytoczenia powództwa przez wierzyciela w terminie oznaczonym w art. 733 i 754 kpc, czyli niewytoczenia powództwa lub niezłożenia wniosku wszczynającego postępowania, w którym sąd zabezpieczył roszczenie;

6) w przypadku upadku zabezpieczenia w razie prawomocnego zwrotu lub odrzucenia pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym w trybie art. 744 kpc;

7) postanowienia o uchyleniu rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 338 kpc);

8) postanowienia uchylającego postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 795§ 1 kpc).