Co jest przedmiotem egzekucji z ruchomości? - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Co jest przedmiotem egzekucji z ruchomości?

28 września 2023 Piotr Comments Off

Jednym ze środków przymusowego egzekwowania spełnienia świadczenia przez dłużnika jest egzekucja z ruchomości. Została unormowana w przepisach dotyczących prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych w art. 844 – 879 ¹¹ kpc.

W przepisach kodeksu postępowania cywilnego określających przebieg postępowania egzekucyjnego z ruchomości nie umieszczono definicji ruchomości. Definicji ruchomości nie odnajdziemy także w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym definicję ruchomości należy konstruować wyłącznie w drodze definicji negatywnej w stosunku do definicji nieruchomości. W literaturze przyjmuje się, że rzeczami ruchomymi są przedmioty materialne niebędące nieruchomościami, których definicję zawiera art. 46 kcI. Ruchomościami zatem będą te wszystkie przedmioty materialne (rzeczy w rozumieniu art. 45 kc), które nie stanowią nieruchomości.

Ruchomości są przedmioty materialne wyodrębnione w przyrodzie jako przedmioty samoistne w sensie fizycznym, bez względu na to czy są w stanie pierwotnym, czy przetworzonym w sposób sztucznyII. A contrario nie są ruchomościami dobra o charakterze niematerialnym. Jednak dla ustalenia, czy dana rzecz stanowi ruchomość, bez znaczenia pozostaje, czy posiada rzeczywistą wartość majątkowąIII. Rzeczami nie są również złoża minerałów, ciecze oraz gazy, dobra wolne tzw. res omnium communes (wody płynące, morze, powietrze), jak również części składowe rzeczy, które charakteryzuje brak wyodrębnienia prawnego. Ustalenie, czy zajmowany przedmiot stanowi rzecz ruchomą, czy część składową nieruchomości, jest znaczące w aspekcie skuteczności zajęcia egzekucyjnego. Nie jest możliwe skuteczne nabycie w drodze licytacji komorniczej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, które stanowią część składową nieruchomościIV.

Powszechny jest również pogląd, że kopaliny, stanowiące przedmiot materialny, nie są rzeczą w znaczeniu techniczno-prawnym, ze względu na brak wyodrębnienia z przyrodyV. Jednak po wydobyciu kopaliny z pewnością można zająć w ramach prowadzonej egzekucji z ruchomości. Ruchomości nie stanowi także “energia”, gdyż nie jest bytem samodzielnymVI.


  1. I. P.Nazaruk, w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. J. Ciszewski, P. Nazaruk), LEX 2019 , art.45, Nb 2.
  2. II. Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające, s. 287; E.Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 4, A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011, s. 113 – 114.
  3. III. W. J. Katner, w: Kodeks cywilny, Komentarz. Część ogólna (red. P. Księżak, M. Pyziak – Szafnicka), LEX 2014, art. 45, pkt. I.1.
  4. IV. I. Gil, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (red. K. Flaga – Gieruszyńska), s. 889.
  5. V. A. Kaźmierzyk, w: Hadbas, Fras, Komentarz KC, t. I, 2019, art. 45, Nb 1.
  6. VI. M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Lex 2013.