Dopuszczalność zajęcia ruchomości - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Dopuszczalność zajęcia ruchomości

4 marca 2024 Piotr Comments Off

Przed dokonaniem zajęcia ruchomości komornik powinien w pierwszej kolejności ustalić “władztwo” danej ruchomości. Komornik dokonując zajęcia egzekucyjnego ruchomości nie ma prawnego obowiązku ustalania stanu prawnego, ponieważ do dokonania zajęcia potrzebne jest jedynie stwierdzenie przez komornika faktycznego władztwa ruchomości. Tak wiec komornik nie ustala czy dłużnik jest właścicielem rzeczy, użytkownikiem czy jedynie posiadaczem, ponieważ z punktu widzenia zajęcia egzekucyjnego takie ustalenia są bezprzedmiotowe . Przy dokonaniu zajęcia ruchomości 1 komornik sprawdza tylko, czy dłużnik faktycznie posiada ruchomość, a więc korzysta z rzeczy ruchomej i sprawuje nad nią faktyczne władztwo, przy czym chodzi zarówno o osobiste dłużnika, jak również współwładanie ruchomością z inną osobą (np. z małżonkiem). 2

W związku z powyższym możliwe jest dokonanie zajęcia ruchomości, jeśli rzecz znajduje się w faktycznym władaniu dłużnika. Jak bowiem wskazuje art. 845 § 2 kpc komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają natomiast zajęciu ruchomości, jeśli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Zajęcie ruchomości jest możliwe jeśli chodzi o ruchomości, które znajdują się we władaniu dłużnika, wierzyciela egzekwującego jak i osoby trzeciej. Zajęciu ruchomości będących we władaniu (współwładaniu) dłużnika (art. 845 § 2 kpc), wchodzących w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko dłużnikowi nie została nadana klauzula wykonalności także przeciwko jego małżonkowi. Z kolei ruchomości 3 dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika oraz w


1E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1970, 1 s. 153.

2W. Tomalak, Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego, rozdz. V. Czynności 2 komornika w egzekucji świadczeń pieniężnych. 1. Eegzekucja z ruchomości. 1.2 Zajęcie ruchomości, LEX 2014.

3Uchwała SN (7) – zasada prawna z 30.06. 1987 r., III CZP 41/86, OSNCP 1988, Nr 1, s. 3. 31 przypadkach wskazanych w ustawie. Jeśli po wszczęciu egzekucji przedstawiono niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika, komornik jest zobowiązany umorzyć prowadzone postępowanie egzekucyjne w niezbędnym zakresie (art. 845 § 22 kpc).