Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

1 czerwca 2023 Piotr Comments Off

W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają prawidłowy przebieg tego postępowania. Jeśli przeszkoda jest trwała bądź nie zostanie wyeliminowana w określonym czasie, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Jeśli natomiast przeszkoda ma przemijający charakter lub jest możliwość jej usunięcia, istnieje wówczas możliwość jedynie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Przepisy art. 818 – 828 kpc dotyczą zawieszenia, jak również umorzenia postępowania egzekucyjnego, jednak nie zawierają wyczerpującej regulacji w tym zakresie. Przepisy odnoszące się do tych instytucji znajdują się również w pozostałych częściach KPC. Regulacje ogólne normujące zawieszenie postępowania procesowego będą mogły być zastosowane tylko wtedy, gdy przepisy szczególne nie będą przewidywały takiej podstawy zawieszenia i wówczas, przepisy ogólne będzie można zastosować w oparciu o art. 13 § 2 KPC.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić obligatoryjnie albo fakultatywnie, może także nastąpić z mocy ustawy lub na wniosek strony, np. wierzyciela, albo z inicjatywy sądu w wyniku sprawowanego nadzoru judykacyjnego nad komornikiem. W czasie w którym postępowanie egzekucyjne jest zawieszone, nie jest dopuszczalne dokonywanie żadnych czynności, oprócz tych które dążą do podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego – w tym ustanowienia przez sąd kuratora dla dłużnika niemającego zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego1.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie usuwa skutków dotychczas przeprowadzonych czynności – pozostają one w mocy. W tej kwestii dominuje pogląd, iż w trakcie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, które jest prowadzone z wynagrodzenia za pracę bądź rachunku bankowego, wierzytelności z tytułu świadczeń emerytalno–rentowych lub innych wierzytelności, z których wynikają świadczenia o charakterze okresowym, nie można dokonywać potrąceń ze świadczeń, które powstały oraz stały się wymagalne po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, chociażby w celu złożenia kwot na rachunek depozytowy. Nawet jeśli nie doszło do uchylenia zajęcia przez komornika – organ egzekucyjny powinien pisemnie zawiadomić dłużnika zajętej wierzytelności o zawieszeniu postępowania, wstrzymując dokonywanie dalszych potrąceń2.


  • 1J. Gołaczyński, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (red. K. Flaga-Gieruszyńska), s. 718
  • 2J. Jagiela, Wybrane zagadnienia dotyczące zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego , PE 1999, Nr 2, s. 45