Właściwość komornika w egzekucji świadczeń alimentacyjnych - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

  • Home
  • Baza wiedzy Właściwość komornika w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Właściwość komornika w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

17 stycznia 2023 Piotr Comments Off

Z uwagi na szczególnie ważny społecznie charakter świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca wprowadził kilka udogodnień w egzekucji tychże świadczeń. Dotyczą one m.in. właściwości miejscowej komornika, który będzie prowadził egzekucję. Zgodnie z art. 1081 § 1 kpc wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Jest on przepisem szczególnym w stosunku do innych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które regulują właściwość miejscową organów egzekucyjnych. Przepis ten jest również przepisem szczególnym w stosunku do art. 10 ust. 1 i 4 ustawy o komornikach sądowych oraz art. 921 § 1 kpc.

Wierzyciel jest więc uprawniony do złożenia wniosku komornikowi swojego miejsca zamieszkania, nawet wówczas gdy jego siedziba mieści się poza obszarem właściwości miejscowej sądu apelacyjnego, w którego obszarze znajduje się właściwość ogólna organu egzekucyjnego. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wierzyciel będzie uprawniony do złożenia wniosku komornikowi swojego miejsca zamieszkania, nawet jeśli nieruchomość nie jest położona w okręgu sądu rejonowego, przy którym działa. Nakreślona w art. 921 § 1 kpc właściwość miejscowa organu egzekucyjnego do prowadzenia egzekucji z nieruchomości nie ma charakteru bezwzględnego.             

Takim wyjątkiem jest m.in. przepis z art. 1081 § 1 kpc, a tezę o braku podstaw do odmowy przyjęcia wniosku wierzyciela alimentacyjnego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości przez komornika jego właściwości miejscowej, bez względu na miejsce położenia nieruchomości, potwierdza art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych[1]. Komornik miejsca zamieszkania wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji powołując się na przesłanki wskazane w art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych (przekroczenie wskazanych w tym przepisie limitów zaległości, liczby spraw i skuteczności prowadzonej egzekucji).                                                                                                                    

Z pewnością rozwiązanie pozwalające na prowadzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych przez komornika właściwości ogólnej wierzyciela jest korzystne dla wierzyciela. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku zbiegu egzekucji świadczeń alimentacyjnych z egzekucją innych należności w określonych sytuacjach może wystąpić konieczność przekazania sprawy komornikowi właściwości ogólnej dłużnika.


[1] Z. Woźniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (red. K. Flaga-Gieruszyńska), s. 1507.