Czy można złożyć komornikowi sądowemu wniosek o sporządzenie spisu inwentarza? - Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

  • Home
  • Bez kategorii Czy można złożyć komornikowi sądowemu wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

Czy można złożyć komornikowi sądowemu wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

17 października 2022 Piotr Comments Off

Celem spisu inwentarza jest ustalenie składu oraz wartości całego spadku – zarówno stanu czynnego spadku (aktywów) jak również stanu biernego (pasywów). Dokonanie spisu inwentarza sąd może nakazać z urzędu bądź na wniosek. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzenie spisu inwentarza.

Po otrzymaniu wniosku komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali bądź odrzuci wniosek o sporządzenie spisu inwentarza albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki, jak złożenie wykazu inwentarza (art. 6371§ 1 i 2 kpc)2.

Nadzór nad czynnościami komornika sprawuje sąd, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza (art. 6382§ 3 kpc).

Komornik z urzędu ustala oraz zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych a także długi spadkowe. W spisie inwentarza komornik wykazuje też wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych (art.6388§ 3 i 4 kpc). W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty, które należą do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich. Wartość przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku ( art. 6388§ 1 i 2 kpc).

Spis majątku ruchomego w ramach spisu inwentarza powinien być sporządzony w obecności dwóch świadków powołanych przez komornika. Z dokonanej czynności komornik sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni. Do protokołu znajdują odpowiednie zastosowanie art. 947 w zw. z art. 6388§ 5 kpc.

Po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta sądowi spadku (art. 63812 kpc).