15 kwietnia 2024 Comments Off

Dla sprawnego oraz skutecznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego niezbędne jest pozyskanie przez komornika sądowego informacji, które umożliwią jego realizację. Ważne informacje z punktu widzenia postępowania egzekucyjnego dotyczą osoby dłużnika oraz stanu jego majątku. Przepisy

4 marca 2024 Comments Off

Przed dokonaniem zajęcia ruchomości komornik powinien w pierwszej kolejności ustalić "władztwo" danej ruchomości. Komornik dokonując zajęcia egzekucyjnego ruchomości nie ma prawnego obowiązku ustalania stanu prawnego, ponieważ do dokonania zajęcia potrzebne jest jedynie stwierdzenie

28 września 2023 Comments Off

Jednym ze środków przymusowego egzekwowania spełnienia świadczenia przez dłużnika jest egzekucja z ruchomości. Została unormowana w przepisach dotyczących prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych w art. 844 – 879 ¹¹ kpc. W przepisach kodeksu postępowania

1 czerwca 2023 Comments Off

W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają prawidłowy przebieg tego postępowania. Jeśli przeszkoda jest trwała bądź nie zostanie wyeliminowana w określonym czasie, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Jeśli natomiast przeszkoda ma przemijający

2 kwietnia 2023 Comments Off

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek stron zgodnie z art. 825 kpc. Zgodnie z powyższym przepisem organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne w całości bądź w części na wniosek: 1) jeżeli zażąda tego

27 lutego 2023 Comments Off

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych, komornik może sporządzić protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego bądź też przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Protokół

17 stycznia 2023 Comments Off

Z uwagi na szczególnie ważny społecznie charakter świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca wprowadził kilka udogodnień w egzekucji tychże świadczeń. Dotyczą one m.in. właściwości miejscowej komornika, który będzie prowadził egzekucję. Zgodnie z art. 1081 § 1

14 września 2022 Comments Off

Zgodnie z art. 776 zd. 2 kpc tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podstawową funkcją tytułu wykonawczego jest fakt, iż stanowi on podstawę egzekucji. Tytuł

3 sierpnia 2022 Comments Off

Postępowanie zabezpieczające jest samodzielnym rodzajem postępowania cywilnego – nie jest więc częścią postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 730 kpc w każdej sprawie cywilnej, która podlega rozpoznaniu przez sąd bądź sąd polubowny, istnieje możliwość

30 czerwca 2022 Comments Off

Fakty na temat zawodu komornika sądowego. Zawód komornika sądowego od lat wzbudza wiele emocji oraz reakcji społecznych. Przyczyny tego zjawiska wiążą się niewątpliwie z charakterem funkcji społecznej zawodu komornika utożsamianego z represją, dolegliwością